FANDOM


Stjärnornas hav

Andeplanet är den plats där de levandes själar och andar lever. Här härskar mäktiga andar, gudar, demoner och andevandrare som har förmågan att forma och styra andeplanet. För den oinvigde så tycks andeplanet vara en mystisk plats utan regler eller spelplan, men för de som vet hur man vandrar där så är det en enkel sak att träda in i den värld där andar vandrar fritt och kommunicerar med varandra.

BakgrundRedigera

Andeplanet var den första delen av multiversum som Aeon, drömmaren, skapade och det är den plats som är lugnast och mest stabil i multiversum (även om andeplanet förändras av de som bor där). Även om andeplanet är en plats, så är det ofantligt långt mellan de olika världarnas andeplan och man kan säga att detta har påverkat hur andar och demoner ser på det hela. De flesta andar och demoner är faktiskt inte ens medvetna om att det finns världar bortom deras.

Detta har också lett till att andarna har en världsbild som de ser som absolut, men som andra världas andar inte skulle hålla med om. Självklart går det att färdas mellan världars andeplan, men det är en oerhört svår handling då avstånden är så pass enorma.

InvånareRedigera

Det finns ett flertal särskilda invånare på Andeplanet. Bland dessa är Andarna och Demonerna bäst representerade, men det finns också andra väsen som kan röra sig på andeplanet. Bland dessa är drakarna och khalerna.

AndarRedigera

Andar är de fria själar som vandrar på andeplanet utan att ha en hemkropp som de är bundna till. Det finns olika typer av andar, även om de flesta fungerar på samma sätt. Vanliga andar är naturandar, förfadersandar, spöken och frigjorda själar som inte blivit ett med andeplanet ännu.

Många andar är omedvetna om att det finns mer än deras föregående liv. De är helt enkelt fast i föreställningen om att de fortfarande lever. Detta har gjort att då många andar har dött samtidigt, har hela städer formats på andeplanet där de lever vidare. Sådana andar kallas för Förglömda Andar.

DemonerRedigera

Huvudartikel: Demon (Eon)
De varelser som kallas demoner skapades ursprungligen som gudarnas tjänare eller så uppstod de i drömmarens drömmar av spontana ansamlingar av daimotropi. Demoner är ibland mycket mäktiga varelser, men de flesta demoner (Rang 1-3) är egentligen ganska svaga och inget hot för de som möter dem om denne har någon form av skydd.

Demoner som blir tillräckligt mäktiga kan ibland spontant omvandlas till ett teotropiskt väsen och därmed få kraft av dyrkan. Annars måste demoner äta själar för att överleva.

DrömvandrareRedigera

En drömvandrare är en individ som har förmågan att medvetet färdas till drömriket då denne sover. Drömvandrare kan söka upp andra människors drömmar och tala med dem då de sover. En del drömvandrare lär sig också färdas på Andeplanet och kan fritt färdas mellan Andeplanet och drömriket.

Särskilda egenskaper: En drömvandrare har två nivåer enklare (-Ob2T6) på att förändra andeplanet så länge de drömmer. Drömvandrare går ej heller att binda som andra andar. Blir de bundna vaknar de istället direkt och tar Ob2T6 Trauma.

SchamanerRedigera

Schamaner har, bland sina många förmågor, egenskapen att vandra på andeplanet och förändra det. Andeplanet är en metafysisk avbild av den vakna världen och här är stjärnorna ljusare, haven djupare och skogarna mörkare.

Schamaner kan rädda sargade kroppar och ta på sig den skadan själva om de vill. De kan försöka bota sjukdomar och binda andar till sig, men endast med hjälp av de andar som de själva bundit eller tvingar att hjälpa dem.

En schaman kan ta på sig Trauma, Smärta, Blodförlut och Blödningstakt om han så vill, men det är svårt och schamanen tar själv den skada som han helar, eller ännu mer om han helar Trauma, Blodförlust eller Blödningstakt.

KosmologiRedigera

Det grunda AndeplanetRedigera

Det grunda andeplanet är det andeplan runt omkring Mundana som likt kusten på ett hav är grundare och har ett mycket mer aktivt liv. Det finns dussintals själar som rör sig runt på andeplanet och gudarna har sina boningar här. Det är så gott som alltid det grunda andeplanet som schamaner rör sig på och i de få tillfällen då de faktiskt rör sig längre bort återkommer de alltid till det grunda andeplanet om de inte vill försvinna bort ifrån världen.

Mundana ProperRedigera

Detta är den fysiska världen med allt vad det innebär. Det är endast här som riktigt liv kan finnas och även om liv kan finnas i de Mirkokosmos som omger Mundana är detta inte alls samma sak som det liv som finns på Mundana.

Trots detta finns det många sätt att ta sig bort ifrån Mundana. Hela andeplanet kopplar samman med Mundana och på sina platser så finns Skugglandet som kan ta en person bort ifrån Mundana fysiskt.

GudasfärerRedigera

Detta är gudarnas domäner. Det är i dessa som gudarna lever och det är här de samlar till sig de själar som var dem trogna i jordelivet. Gudarnas psykotropiska band till själarna gör att själarna hittar sin väg till domänerna och där får det efterliv som gudarna önskar. Trogna själar som är starka blir ibland ett med guden och görs i helhet om till Teotropi medan andra själar sakta tynar bort och blir ett med andeplanet och stärker gudasfären. Dessa sfärer är olikt världar oftast helt ickefysiska. Det som själarna där upplever är helt mentalt men känns helt äkta. En främmande själ som inte är trogen gudomen som kontrollerar sfären har mycket svårt att ta sig dit. Egenskaper: Själarna skyddas av den omgivande teotropin och trogna själar kan inte konsumeras av demoner eller andra väsen så länge de befinner sig på området. Andra varelser har två nivåer svårare (+Ob2T6) att röra sig in på området.

MikrokosmosRedigera

Dessa småvärldar existerar utanför Mundana och följer helt andra lagar och regler än vad Mundana gör. Det är inte ovanligt att olika tropier inte ens finns i dessa småvärldar.

Brutna SfärerRedigera

Detta var en gång i tiden Mikrokosmos eller Gudasfärer. I de fall där gudarna blev för svaga för att hålla dem samman eller världarna tömdes på de tropier som behövdes för deras existens. Därefter så existerar de halvvägs mellan det icke-fysiska andeplanet och en fysisk verklighet. Oftast följer andeplanet där speciella regler och mäktiga krafter kanske kan sammanfoga dessa sfärer igen. Det är av dessa själ inte helt ovanligt att yngre gudar besitter de sfärer som gamla gudar övergett eller förlorat. En sådan mycket känd sfär är Erinad som sägs vara en sfär som en gammal gud under förra mörkret besatt.

DrömriketRedigera

En separat del av andeplanet som inte riktigt går att nå via andeplanet, men som ändå vidrör det. Det sägs att de som dör i sömnen hamnar på det vanliga andeplanet och fortsätter likt förvirrade själar att drömma om sitt liv. Drömriket är precis som övriga andeplanet inte fysiskt utan rent mentalt. Det är enklare att nå till andra världar via drömriket än det är genom något annat. Nackdelen dock är att det är mycket svårt att se något annat än just den andra världens drömrike.

Det Djupa AndeplanetRedigera

KonvergensRedigera

En Konvergens är en plats där det djupa andeplanet tätnar och blir till ett grunt andeplan. Det finns många anledningar till varför konvergenser uppstår, men ett par populära teorier är att det är där nya världar kommer skapas eller där gamla världar gått under. Ibland finns det sällsamma källor till Psykotropi på sådana platser där det väller upp kraft ur intet. Vart denna kraft kommer ifrån är det ingen som vet. Förmodligen är det en av drömmarens drömmar som är fokuserad på platsen och därmed skapar den själakraft som uppstår ur intet.

Dessa oaser brukar ha ganska många andar vid sig, även om det inte är i närheten av ett grund andeplan med en värld.
Egenskaper: Egentligen inget mer än att det räknas som en grund plats.

RevaRedigera

En reva mellan Skugglandet och Andeplanet som hotar att slita ut folk ur Skugglandet och in i den djupare delen av andeplanet. Revor är farliga eftersom den fysiska kroppen inte följer med utan denna stannar i Skugglandet medan själen förvirrat hamnar i andeplanet. De flesta revor har uppstått efter mycket stark magi har används på platsen medan andra revor har uppstått naturligt efter drömmarnas rörelser.
Egenskaper: Det är två nivåer lättare (-Ob2T6) att gå in i Trans vid en reva, men vid trans hamnar man alltid i det djupa andeplanet. Detta är mycket farligt även för skickliga schamaner. Det är två nivåer svårare (+Ob2T6) att ta sig tillbaka till sin kropp då man väl lämnat kroppen. Revor försöker också slita ut själar. Detta är en andeattack med ett PSY som är 3 gånger Revans Rang.

IntetRedigera

Bland kosmologins farligaste platser är det som kallas för intet. Detta är platser av total ingentinghet och de som rör sig in där faller snabbt samman och dissiperar ut i intet. Även mäktiga demoner kan kastas ut i intet och förintas om de inte kan ta sig därifrån. Lustigt nog tycks gudar vara immuna emot det sönderfall som sker, men det hindrar dem inte från att bli fängslade i intet.

Intet suger åt sig Psykotropi ifrån det omgivande andeplanet och rykten gör gällande att de är helt enkelt motsatsen till Konvergenser och eventuellt är de portar som skickar själarna till en konvergens på en annan plats i kosmos.

En själ faller sakta sönder och tappar rang. När själen når Rang -1 så är den förintad och kan inte återskapas. Dess psykotropiska energi är helt enkelt bortom även gudarnas förmågor. Tiden det tar för en själ att falla sönder varierar.

SkugglandetRedigera

Skugglandet är, precis som beskrivet i Legender och Hemligheter, en plats där andra lagar och regler gäller än på Mundana Proper. Skugglandet sträcker sig likt en spindelväv mellan flera olika världar dock och många andra världar kopplar till Skugglandet. Det sägs till och med att den världen som alverna flydde till går att finna via skugglandet.

Skugglandet kopplar till vissa av de Mikrokosmos som finns i Mundanas grunda andeplan. Dessa världar är avsevärt mycket mer verkliga än de andra småvärldar som omger Mundana eftersom de via sin koppling till skugglandet också har en koppling till Mundana.

Särskilda Platser på andeplanetRedigera

Det finns en del platser på andeplanet som är mycket speciella och som antingen bör undvikas eller som man gladligen besöker.

Mörk StjärnaRedigera

En mörk stjärna är en mycket farlig plats. En mörk stjärna skapas då en demon eller en mycket mäktig ande (rang 4+) förintas av en annan ande. Det är mycket svårt att helt förinta en ande eller en demon utan oftast fördriver eller förslavar man dem. I de få fall där en schaman verkligen lyckats har det ofta uppstått en mörk stjärna. Detta är ett hål i andeplanet där psykotropi läcker ut till intet. Om en ande fastnar i en mörk stjärna så förintas den sakta och går samma öde till mötes som den ande eller demon som förintades innan.

För att undvika en mörk stjärna så måste man lyckas med ett Ob4T6 slag emot schamanism (eller dyl. färdighet som används för att förflytta sig). Misslyckas slaget kommer man varken närmare eller längre ifrån. fumlas slaget har man fastnat i den mörka stjärnan.

För att ta sig ur en mörk stjärna så måste man lyckas med ett Ob6T6 slag emot Schamanism (Eller dyl. färdighet som används för att förflytta sig). Lyckas man, tar man sig loss och kan börja slå slag för att röra sig ifrån det igen. Misslyckas man, sitter man fast och får inte göra ett nytt försök föränn en månad senare. Slås slaget perfekt, har man inte bara tagit sig loss utan man undviker det också.

Om slaget fummlas, har man fastnat djupare ner i hålet och alla slag för att ta sig loss blir Ob1T6 svårare.

Varje år man sitter fast i en mörk stjärna så förlorar man 1 Rang. Om en ande eller demon reduceras till Rang 0, har demonen eller anden förintats och upplösts till Psykotropi som sedan förintats.